Biomassemåling

Nøyaktige data og kunnskap kan øke lønnsomheten i oppdrettsnæringen

Økt kunnskap om fisken og produksjonsprosessen gir økt lønnsomhet, mulighet til å optimere driften, en mer bærekraftig næring og større konkurransekraft.

Våre systemer automatiserer innhenting og bearbeiding av store mengder informasjon om biomassen i merdene.

Ved å følge fiskens vekst over tid, og se på disse dataene sammen med for eksempel data fra logging av miljø og fôring, kan oppdretteren med bedre nøyaktighet vite under hvilke forhold det kan være gunstig å fôre, hvilket fôr som er effektivt, og når man kan redusere fôringen.

Stort statistisk utvalg
Våre biomassemålinger baserer seg på målinger av et tilfeldig utvalg fisk fra en merd. Hver fisk som skannes analyseres ved bruk av maskinlæring.

Høy individnøyaktighet på et stort antall fisk gir snittvekt og størrelsesfordeling på et svært treffsikkert nivå. Det høye antall målinger gir også et større statistisk utvalg og mindre usikkerhet i verdiene som estimeres.

Bedre fiskehelse – økt bunnlinje
Små forbedringer i tilvekst i oppdrettsanlegget kan gi betydelige økonomiske gevinster. Samtidig vil økt volum av fisk i merdene kunne medføre utilsiktede konsekvenser som lusepåslag, smitte og trengsel.

Med daglige sanntidsdata og god innsikt i biomassen vil en til enhver tid ha forbedret kontroll over fiskevelferden med høy individnøyaktighet.

Beslutningsstøtte
Alle resultater og data er tilgjengelig gjennom vårt webbaserte system CView Analytics.

I tillegg bidrar våre rådgivere til å vurdere og tolke målingene for å gi oppdretteren et best mulig beslutningsgrunnlag.

Våre rådgivere

Vi følger kontinuerlig med på hvordan fisken har det i merdene til våre kunder, og er til enhver tid tilgjengelig for å hjelpe oppdretteren for å optimalisere dyrevelferden.

Ta kontakt

Beslutningsstøtte

Våre systemer sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Les mer