Beslutningstøtte

Nøyaktige data og kunnskap sikrer dine verdier

Smart teknologi for bærekraftig, sunn og lønnsom produksjon av fisk.

Createview bruker kunstig intelligens (AI) til å optimalisere fiskevelferden i oppdrettsnæringen.
Daglig sanntidsdata og innsikt i fiskevelferden og biomassen gjør oppdretteren i stand til å vurdere tilstanden i merdene uten forsinkelser eller unødig håndtering av fisken.

Våre automatiserte online-løsninger erstatter manuell telling av lakselus, og gir lakseprodusentene en enklere hverdag og bedre informasjon om fiskens helse og trivsel i produksjonsanleggene.

Forebygging er den beste måten å oppnå god fiskevelferd. Pålitelig informasjon om tilstanden i merdene er avgjørende for oppdretterens daglige og langsiktige beslutninger.

Våre systemer gir oppdretteren nøyaktige data om årsakene til redusert fiskevelferd, svinn og dødelighet.

Våre rådgivere følger kontinuerlig med på hvordan fisken har det i merdene til våre kunder, og er til enhver tid tilgjengelig for å hjelpe oppdretteren for å optimalisere dyrevelferden.

Nøyaktige data og analyse av årsaksforhold bidrar til god planlegging og iverksetting av tiltak som reduserer risikoen for hendelser som påvirker fiskevelferden negativt.

Maskinlæring gjør det mulig å automatisere prosessen med å hente ut informasjon fra store datamengder (big data).

Ved å «lære opp» algoritmene slik at data som blir innhentet blir stadig bedre, mer nøyaktig og sammensatt.

Verdifull informasjon, beslutninger og erfaringsdata kan overføres fra én lokalitet til en annen lokalitet, og flere oppdrettsanlegg kan drives mer effektivt gjennom innhenting, bearbeiding og deling av data.

I tillegg til økt konkurransekraft for enkeltoppdretteren som satser på digitalisering, kan deling av big data gi innsikt i fiskevelferden og biomassen til hele oppdrettsnæringen.

Deling av data, erfaringer og kloke beslutninger kan være grunnlag for bedre konsesjonsutnyttelse og bærekraftig vekst.

Våre produkter og tjenester skal gi oppdretteren nøyaktig og pålitelig beslutningsstøtte.

Createview har over flere år utviklet og utnyttet sensorer i sjø for å sikre god innhenting av data i oppdrettsanlegg.

Våre systemer sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Ny kunnskap og innsikt som effektiviserer og optimaliserer driftsmessige rutiner:

  • Bedre fiskehelse og fiskevelferd
  • Økt lønnsomhet
  • Reduserte kostnader
  • Mindre miljøpåvirkning
  • Bedre konsesjonsutnyttelse og vekst gjennom nye konsesjoner

Bedre konsesjonsutnyttelse og bærekraftig vekst
Oppdrettsnæringen er en bærekraftig næring som stadig vekk arbeider for å styrke sin lønnsomhet, forbedrer fiskevelferden, og som tar hensyn til kommende generasjoners behov.

Det finnes et stort potensial for næringen i å innhente mer nøyaktig kunnskap som kan bidra til kvalifiserte beslutninger, og med det få enda bedre kontroll på driften.

Deling av data, erfaringer og kloke beslutninger kan være grunnlag for bedre konsesjonsutnyttelse og bærekraftig vekst.

Våre tjenester

Våre tjenester og systemer gir oppdretteren nøyaktig og pålitelig beslutningsstøtte.
Vi sørger for høy kvalitet på innhenting og bearbeiding av data. I tillegg bidrar vi med analyse av data slik at oppdretteren skal dra nytte av disse for å ta gode beslutninger som effektiviserer og optimaliserer driften.

Våre rådgivere

Vi følger kontinuerlig med på hvordan fisken har det i merdene til våre kunder, og er til enhver tid tilgjengelig for å hjelpe oppdretteren for å optimalisere dyrevelferden.

Ta kontakt